LEKCJE MUZEALNE W SZRENIAWIE,MUZEUM ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZEGO

LEKCJE MUZEALNE W MUZEUM ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŹYWCZEGO W SZRENIAWIE


Program - trasa wycieczki:
Lekcje muzealne w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego - Szreniawa

Atrakcje :
Lekcje muzealne

1. „Od rośliny do tkaniny” (klasy 1-6, młodzież gimnazjalna)

Tematem lekcji jest tradycyjna obróbka lnu i wyrób tkanin lnianych, omawiane na przykładzie zabytkowych narzędzi i sprzętu wykorzystywanego w procesie powstawania tkanin. Atrakcją lekcji jest możliwość podjęcia samodzielnej próby przędzenia na kołowrotku i tkania na krośnie.

2. „Ene, due, rabe...– tradycyjne gry i zabawy dziecięce (przedszkola, klasy 1-4)

Zabawy ludowe, w tym tradycyjne zabawki posiadają wielowiekową tradycję, współcześnie często nieznaną. Celem lekcji jest interaktywne zaprezentowanie bogatego zbioru gier i zabaw, które mogą stanowić alternatywę dla nowoczesnych zabawek i gier komputerowych.

3. „Od ziarenka do bochenka” (klasy 1-6)

Uczestnicy zajęć mają możliwość poznania tradycyjnego sposobu powstawania chleba – począwszy od przemiału ziarna po gotowy bochenek wypieczony w tradycyjnych piecach wiejskich. Niewątpliwą atrakcją zajęć jest własnoręczny przemiał ziarna na modelach żaren.

4. „W wiejskiej zagrodzie” (klasy 0-6, młodzież gimnazjalna)

Tematem zajęć jest życie codzienne ludności wiejskiej z początku XX wieku, jej zajęcia i zwyczaje. W specjalnie w tym celu wybudowanej drewnianej zagrodzie chłopskiej z typowym ówczesnym wyposażeniem zaprezentowane zostaną takie prace jak: wyrób masła w kierzynkach, młócenie zboża cepami, mielenie ziarna w żarnach i stępach, prace pielęgnacyjne w ogródku.

5. „Wiek XIX – rewolucja nie tylko przemysłowa” (klasy 1-6)

W oparciu o eksponaty ze zbiorów Muzeum ukazany zostanie postęp, jaki dokonał się w pracach rolniczych XIX wieku. Będzie można zobaczyć zabytki techniki, m.in. lokomobile parowe, a także hodowane wówczas rasy zwierząt gospodarskich. Program lekcji przewiduje pracę dzieci z wykorzystaniem makiet, map i dokumentów archiwalnych.

6. „Po szerokiej drodze. Dzieje transportu wiejskiego” (klasy 0-6, młodzież gimnazjalna)

Tematem lekcji są dzieje transportu wiejskiego na ziemiach polskich, począwszy od transportu ręcznego (kije, nosidła, rezginie do siana i słomy) poprzez transport wodny do kołowego zaprzęgowego z uwzględnieniem wozów specjalnych (np. wóz strażacki, handlarka do przewozu zwierząt). Atrakcją lekcji jest przejażdżka wagonetką konną.

7. „Od motyki do pługa. Praca na roli w średniowieczu” (klasy 1-6)

Uczniowie zdobywają wiadomości na temat osadnictwa, sposobów uprawy roli oraz hodowli zwierząt w średniowieczu w oparciu o wystawy muzealne. Zasadnicze cele lekcji to przyswojenie i zrozumienie takich pojęć jak: dwupolówka, trójpolówka, sołtys, lokacja, czynsz, ulicówka.

8. „Z wiejskiego stołu – masło i ser” (klasy 1-6)

Przez setki lat mleko, masło i sery wytwarzano wyłącznie w gospodarstwach chłopskich. Na zajęciach lekcyjnych w Szreniawie będzie można własnoręcznie ubić masło w kierzynce oraz popróbować formowania masła w ozdobnych maselniczkach, a także zapoznać się z różnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi masielnic. Lekcja ma charakter teoretyczno-praktyczny.

9. „Zwierzęta gospodarskie” (klasy 1-6)

Celem lekcji jest poznanie gatunków i ras zwierząt gospodarskich, które tradycyjnie użytkowane były w gospodarstwach wiejskich. Dzieci zdobędą umiejętność pozyskiwania produktów od zwierząt (np. udój mleka) oraz ich przetwarzania za pomocą tradycyjnego sprzętu gospodarstwa domowego (wyrób masła).

10. „Jak to w kuźni bywało” (klasy 0-6, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna)

Tematem lekcji jest historia rzemiosła związanego z obróbką żelaza i prezentacja tradycyjnych wyrobów kowalskich w oparciu o wystawę stałą muzeum. Integralną częścią zajęć jest pokaz pracy kowala w kuźni oraz próba wykucia na kowadle małej formy metalowej.

11. „O ziołach i mocy ich” (klasy 1-6, młodzież gimnazjalna)

Zajęcia mają charakter praktyczny i prowadzone są w ogródku zielarskim. Odbywają się od maja do października. Dzieci zapoznają się z historią uprawy ziół, ziołolecznictwem, fitoterapią. W programie zajęć przewidziano naukę pozyskiwania ziół, ich przechowywania, a przede wszystkim rozpoznawania.

12. „Pańskie oko konia tuczy” (klasy 1-6, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, studenci)

Problematyką zajęć jest ukazanie specyfiki historycznego budownictwa dawnej wsi polskiej – zabudowań dworsko-folwarcznych na przykładzie majątku w Szreniawie. Omówione zostaną takie zagadnienia jak rozmieszczenie poszczególnych budynków, ich funkcje i znaczenie.

13. „Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce w XVI wieku” (młodzież gimnazjalna)

W oparciu o wystawy muzealne i zabytkowe zabudowania folwarczne przedstawiony zostanie temat funkcjonowania gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na ziemiach polskich. Uczniowie poznają podstawowe narzędzia rolnicze, metody uprawy, zbioru i omłotu zbóż.

14. „Spotkanie z Muzeum” (klasy 1-6, młodzież gimnazjalna)

Na zajęciach uczniowie poznają zasady funkcjonowania muzeum „od kuchni”. Przyjrzą się specyfice pracy muzealnika i konserwatora. Dowiedzą się, co oznaczają takie pojęcia jak: eksponat, kolekcja, wystawa. Poznają zasady zachowania się w muzeach.

15. „W świecie wycinanek” (klasy 1-6)

Lekcja ma charakter teoretyczno-praktyczny. Po wstępnej pogadance o historii wycinanki ludowej i jej regionalizacji uczestnicy samodzielnie wykonują określony typ wycinanki pod kierunkiem pracownika Muzeum.

16. „Żywienie zwierząt gospodarskich dawniej i dziś” (klasy 4-6)

Lekcja ma na celu przybliżenie uczniom problematyki związanej z utrzymaniem zwierząt gospodarskich. Poznają oni podstawowe grupy zwierząt takie jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy, owce, króliki i drób na przykładzie żywego inwentarza utrzymywanego w Muzeum. Podczas lekcji można będzie zapoznać się ze sposobami żywienia zwierząt oraz samodzielnie zająć się karmieniem kóz i owiec.

17. „Tradycyjne użytkowanie zwierząt gospodarskich w pracach rolniczych” (młodzież gimnazjalna, szkoły średnie o profilu rolniczym)

Lekcja ma na celu przybliżenie tradycyjnych sposobów roboczego użytkowania zwierząt gospodarskich. Na terenie muzealnego folwarku utrzymywane są m.in. woły i konie, które przyuczane są do prac rolniczych. Najważniejszym punktem lekcji jest pokaz prac gospodarskich z wykorzystaniem siły pociągowej zwierząt. Uczniowie zapoznają się także z pracą rataja i fornala – dawnych zawodów związanych z wykorzystaniem zwierząt pociągowych i roboczych.

18. „Nowe rolnictwo w Polsce” (młodzież ponadgimnazjalna, studenci szkół wyższych o profilu rolniczym)

Zajęcia przewidują prezentację czteropolowego systemu norfolskiego, kolekcji roślin zbożowych, okopowych, motylkowych, oleistych i strukturotwórczych. Zajęcia odbywają się od połowy maja do końca września.


Czas: 4 godziny

Cena:   przy min 40 os. -  25 PLN

 

Ceny nie zawierają biletów wstępu do obiektów muzealnych i opłat za dodatkowe świadczenia.

Cena wycieczek jest skalkulowana przy założeniu, że miejsce wyjazdu i powrotu znajduje się w Poznaniu.

 

Zamawianie wycieczek, rezerwacja i zgłoszenie w sposób tradycyjny lub przez przez internet w panelu on-line

strona główna